યજ્ઞ

મારી પૂર્વની બારીમાંથી દેખાય છે.

દૂર એક હવનકુંડમાંથી પ્રગટતી આગ.

 કે જ્યોત/જ્વાળાઓનું તેજ.

ધીરે ધીરે એની લાલિમા પથરાય છે.

પછી એક ગોળો ઉપસે છે.

લાલાશ, પીળી બને છે.

અને ક્ષણમાં તો બધું જ અદૃશ્ય!

પળમાત્રમાં બધું જ સફેદાઈ જાય છે.

સુખની જ્યોતનો ઉજાસ ફેલાય છે?

કે જ્વાળાઓ અંચળો ઓઢીને ફરે છે?

કાળના કાંટા હસે છે, ખડખડાટ.

2 thoughts on “યજ્ઞ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s