દર્પણ

એવું કોઈ દર્પણ લઈ આવે, જે અંતરનું રૂપ ધરી આપે.

દીવડાની ઝીણી આશકાને નિરખી,
ભીતરના ઓજસની ઝાંખી કરી,
તન-મનની શુદ્ધિની આરતી ઉતારે.
એવું કોઈ દર્પણ લઈ આવે, જે અંતરનું રૂપ ધરી આપે.

રસ્તે પડેલા કો’ કંકરને હાથ ધરી,
હળવેથી ઉંચકી, સાચવી સાચવી,
મૂર્તિ બનાવી, એમાં પ્રાણ પૂરી આપે.

એવું કોઈ દર્પણ લઈ આવે, જે અંતરનું રૂપ ધરી આપે.

કાગળ પર ફરતી કલમની કમાન,
કાપે છો જોજન આ શબ્દો ચોપાસ,
અક્ષર એક પામે જ્યાં સત્ય આરપાર,
એવું એક દર્પણ મળી આવે, જે અંતરનું રૂપ ધરી આપે.

એવું  દર્પણ કોઈ લઈ આવે, જે અંતરનું રૂપ ધરી આપે.

દીવડાની ઝીણી આશકાને નિરખી,
ભીતરની ઝાંખી કરી,
તન-મનથી ખરી આરતી ફેરવી,
છાયા બતાવે ખરી.
એને ઝંખુ હું દિલથી ફરી ફરી.
એવું  દર્પણ  કોઈ લઈ આવે, જે અંતરનું રૂપ ધરી આપે.

રસ્તે પડેલા  કંકરને જોઈ
હળવેથી હાથ ધરી,
સાચવી પ્રેમથી મૂર્તિ રચી,
પ્રાણ તું એમાં  પૂરી પ્રભો,
શ્વાસને દઈ દે ભરી ભરી..
એવું દર્પણ કોઈ લઈ આવે, જે અંતરનું રૂપ ધરી આપે.

6 thoughts on “દર્પણ

  1. આ ગીતનું શિર્ષક દર્પણ આપી શકાય? આ ગીતમાં કોઇ વ્યક્તિ મહત્વની નથી પણ ખાસ પ્રકારનું દર્પણ મહત્વનું છે તો ગીતના શબ્દો આવા હોય તો કેવું? “એવું દર્પણ કોઈ લઈ આવે”

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s