કોઈ…..

આવી આવીને કોઈ કાનમાં પૂછે છે,
કોઈના યે એકસરખા દિવસો, શું રહે છે?
સાંભળું ,ના સાંભળું ને અવગણું વાત ત્યાં,
વળી વળી વાંસળીની જેમ પાછું  ફૂંકે છે!

ભીતરમાં ભારેલ અગ્નિ  ‘કોરો ના’,
રોજ રોજ, ઠેરે ઠેર, માણસ હોમાતા,
ઘરમાં વનવાસ ઘેરી બેઠેલા આતમને
અંદરનો રાવણ સળગાવ્યો? કોઈ પૂછે છે…આવી આવીને કોઈ કાનમાં પૂછે છે…

સૈકા કે દાયકાનું ભાથું ન કામનું
ગણતર ને ભણતરનું  જ્ઞાન બધું વામણું.
‘પરમ’ અણુનો એક પ્રશ્ન જ્યાં  પજવે
ત્યાં હળવેથી ભીની કોઈ પાંપણ લૂછે છે… આવી આવીને કોઈ કાનમાં પૂછે છે…

આવી આવીને કોઈ કાનમાં પૂછે છે…
કોઈના યે એકસરખા દિવસો શું રહે છે?..

 

2 thoughts on “કોઈ…..

 1. કાળ છે એ કાલ થાઈ જાશે, સમય જતાં બધો ખ્યાલ થાઈ જાશે,
  આ રોગ છે મહારોગ છે,
  પણ તારા મરવાના કંયા યોગ છે,
  હીમ્મત ના હાર શક્તિ જમાવ,
  આ તો કહેવાતો સંજોગ છે,
  સમય જતાં બધો તું ન્યાલ થાઈ જાશે,
  એ કાળ છે કાલ થાઈ જાશે.્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s