૨૦૨૦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કાલ હતી, તે આજ છે ને વળી કાલમાં ઢળી ચાલતી થશે.

કાળની પીંછી ક્ષણના રંગે યુગને ચીતરી આપતી જશે.

 

ચાલને ભેરુ સંગે સંગે નવું વરસ સત્કારી લઈએ.

નભે નીતરતા રંગોથી આજે બેઉ નયન છલકાવી દઈએ.

નહિ તો નોખા માપદંડથી, માપતી જશે, નાથતી જશે.

કાલ હતી તે આજ છે ને વળી કાલમાં ઢળી ચાલતી થશે.

 

નવા સમયનો રંગ છે જુદો, માણે તે ખરો જાણી શકે.

પાનખરે ખરી છટા દેખાશે, વાસંતી છાંટ છંટાઈ જશે.

પળની પીંછી હળવે હળવે ખરતી જઈને ઊડતી જશે.

કાલ હતી, તે આજ છે ને વળી કાલમાં ઢળી ચાલતી થશે.

5 thoughts on “૨૦૨૦

  1. મનના રંગ, તરંગ, ઉમંગથી નવા વર્ષને છલકાવતા જઈએ,
    કાલ હતી, તે આજ છે ને વળી કાલમાં ઢળી ચાલતી થશે,
    ચાલને ભેરુ મનની મોસમને ખીલવતા જઈએ….

    નવલા વર્ષની મનથી છલકાતી તરોતાજા મોસમ મુબારક……

    Liked by 1 person

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s