રસસભર..

જ્યાં રસ ઝરે અતિ સરસ સરસ , ને ટીપે છીપે તરસ તરત.

જેમ કિરણ સરે નભ પરમ નરમ, તેમ શબદ તરે અહીં મન સરવર.

નવરંગ દીસે જીવન ચણતર,

ધૂપ-છાંવ ઝીલે ઘડતર આ અંતર.

કશું અંજન કરતું સતત નયન.

એની એક ઝલક, સુખ દે દરશન,

જેમ કિરણ સરે નભ પરમ નરમ, તેમ શબદ તરે અહીં મન સરવર.

પર્વત પર્વત ઘૂમતું ધૂમ્મસ.

વાદળ કોરે આશનું ઓજસ.

નાદાન સરે અહીં સરળ તરલ,

દિલ હરખે પામી અરથ વિરલ.

જ્યાં રસ ઝરે અતિ સરસ સરસ, ને ટીપે છીપે તરસ તરત.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s