નૈસર્ગિક અચરજ

નૈસર્ગિક અચરજ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ઝીણા, કૂણા, સુંવાળા તડકે અચરજ જોયું આજે !

મીટડી માંડી, જોયા કરતી નજરને વળવા ના દે!
તારને ખેંચી, સર સર સરતા કરોળિયાની ક્રીડા
જાણે કોણે શીખવી આવી અજોડ,અથાગ લીલા!

પુલ નથી કે પાળ નથી ને મળે નહિ કોઈ ટેકો!
આઠ પગનો માનવમિત્ર, શીખવે ગર્વીલો ઠેકો!
ના કોઈ શાળા, ના કોઈ પાઠો, ના કોઈ ગુરુવિદ્યા,
મનને અડતી, રમ્ય મનોહર કેવી સુંદર કલા.

પડે પડે પણ ઉભો થઈને ચડતો તાંતણ તારે,
ફરી ફરીને, વળી વળીને વધતો ધારે ધારે.
નાનુ સરખું જીવડું રચતું જાળું આંખની સામે.
બ્રહ્મા જેવું ભવ્ય ને દિવ્ય, કૌશલ એકલ હાથે!

Advertisements

6 thoughts on “નૈસર્ગિક અચરજ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s