લક્ષ્ય..

‘પ્રતિલિપિ’ના સૌજન્યથી મળેલ તસ્વીર બોલે છે…..

dhyey

 

 

 

 

 

છંદવિધાનઃ હરિગીત ( ૨૮ માત્રા)

બે બાહુમાં બળને ભરી ને અંગમાં ઉમંગ લઈ,
સપનાની સંગે આશને એણે તરંગોથી મઢી,
કાળા થતા પડછાયાને પાછળ બધા ય છોડતો,
સુદૂર નભના તારલાઓ પામવાને દોડતો.

 

મસ્તીના મ્હેલે રાચતો, આનંદથી એ નાચતો,
બસ, ચાલતો, ને ઊડતો, ભૂસ્કા ઘણાં એ મારતો,
ને આભના સહુ વાદળાઓ સ્પર્શવાને ચાહતો,
સુદૂર આભે તારલાઓ પામવાને દોડતો.

 

મનડા મહીં જ્યોતિ મઝાની ધ્યેયની જે જાગતી,
એ રાહમાં અથડાઈ, નડતા કંટકો મિટાવતી,
ને લક્ષ્ય એનું એક છે જે
પ્‍હોંચવાને કૂદતો,
સુદૂર ઉંચે તારલાઓ પામવાને દોડતો.

 

Advertisements

6 thoughts on “લક્ષ્ય..

  1. લક્ષ્ય એનું એક છે જે પ્‍હોંચવાને કૂદતો,
    સુદૂર ઉંચે તારલાઓ પામવાને દોડતો
    well described in poetic form for adventurous, enterprising and ambitious youngsters. keep it up.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s