આવ્યો શ્રાવણ આંગણિયે…

આવ્યો શ્રાવણ આંગણિયે ઝુમતો, ઝુલતો, મૂરલીવાળો…
આવ્યો  વલ્લભનો મહિનો પ્રીતનો, ઝુમતો, શ્રીજી કેરો.. 

લાવ્યો કામણ કહાનો કાળી કાળી રાતમાં,
ભાવ્યો જગમાં માધવ મીઠી મીઠી વાતમાં,
ઘેલાં તનમન  થયાં  એના ગુલતાનમાં
એના ગુણગાનમાં…. આવ્યો શ્રાવણ આંગણિયે…

તાત વસુદેવ મનડે જાગે તલસાટ,
માત દેવકીના હૈયાને વીંધે છે ઉચાટ,
નંદજી ને જશોદાને નથી કોઇ જાણ,
એ તો સાવ અણજાણ…. આવ્યો શ્રાવણ આંગણિયે… 

કેવાં યમૂનાના જળ આજ ખળભળ  થાય,
પેલી વાંસલડીના સૂર આજ  થનગન  ગાય,
ઉંચે આકાશે મેઘરાજ વ્યાકુળ દેખાય,
એ તો વરસે ચોધાર,,,,,, આવ્યો શ્રાવણ આંગણિયે …

ત્યાં તો આવી ઊભી શુભ ઘડી અણમોલ,
પીડા જગની શમાવવાને આવ્યો મનમોર,
ભૂલી સુધબુધ નમે સૌ બાલકુંવર,
કોઇ જાણે ના ભરમ….. આવ્યો શ્રાવણ આંગણિયે..

Advertisements

One thought on “આવ્યો શ્રાવણ આંગણિયે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s