મળી જાય છે..

 

કોઈ અચાનક મળી જાય છે.
અણધાર્યું કોઈ જડી જાય છે.

મનગમતા મેળામાં, કોઈ વળી,
અજાણ્યું થઈને વળી જાય છે!

ખોટી ખરી ક્યાં રમતની ખબર ?
ચાલાક છે, સૌ કળી જાય છે.

સપનાનું પણ આમ તો એવું છે.
કોઈને ક્યારેક ફળી જાય છે !

છો પીએ લોકો મદિરા હસી,
અંતે તો જામ આ ગળી જાય છે.

Advertisements

7 thoughts on “મળી જાય છે..

 1. હરરોજ રસ્તે ઉંચુ જોઈ ચાલનારા
  રાહમાં આવતા ખાડામાં પડી જાય છે

  મુકુરાતી નવયૌવનાનું મીઠું સ્મિત
  પાગલ પ્રેમીને ખોળતાં જડી જાય છે

  Very nice, Expressed my thoughts too.

  http://www.pravinash.wordpress.com

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s