ગુર્જરવાણી,અમદાવાદ પર વિવિધ કાવ્યપઠન

ગુર્જરવાણી, અમદાવાદ દ્વારા  ડિસે. ૨૦૦૯માં Recorded કાવ્યપઠન-

Click the link below one by one and listen,please.

૧. http://www.youtube.com/watch?v=Rbly_VHCqC0

૨.  http://www.youtube.com/watch?v=b3WqiMXHDbM

૩.  http://www.youtube.com/watch?v=Pn6UjJ0WUIc

૪.  http://www.youtube.com/watch?v=ih8zmtJZNuc

૫.  http://www.youtube.com/watch?v=HCa1AJ0gesI

૬.  http://www.youtube.com/watch?v=wyW6-nHYiEE

૭.  http://www.youtube.com/watch?v=mVsRT7D5oww

૮.  http://www.youtube.com/watch?v=kfYF3xkdSvk

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s