‘જાગ્યા ત્યાંથી સવારે’

એક સમી સાંજને ટાણે,આ સાગરને મઝધારે, અમે ચઢી ગયા વિચારે;
જરા ડોલતી નાવની ધારે,જોઇ સામે કિનારે,અમે ચઢી ગયા વિચારે….

પાર કરી છે પોણી ને પા જેટલી બાકી,
આજ લગી આ નૌકા વેગે હાંકી,
હલેસા બંને હવે ગયા છે હાંફી,
ને પહેલાં કરતા ચાલે થોડી વાંકી.

સમય આવ્યો સમજી લેવા આબોહવાને તાલે, એકમેકને ઇશારે,
એક સમી સાંજને ટાણે,આ સાગરને મઝધારે, અમે ચઢી ગયા વિચારે….

તારું મારું, મારું તારું, કરતાં કરતાં ચાલ્યાં,
આગળ-પાછળ, પાછળ-આગળ દોડ્યાં,
ખાડા-ટેકરા,તડકા-છાંયા રસ્તાઓ વટાવ્યાં,
ખારા-તૂરા, કડવા-મીઠા પીણાં સઘળા ચાખ્યા,

રહ્યું કશું ના બાકી, લાગે ઝબકી તંદ્રાવસ્થે, પરસ્પરને સહારે,
એક સમી સાંજને ટાણે,‘જાગ્યા ત્યાંથી સવારે,અમે ચઢી ગયા વિચારે….

7 thoughts on “‘જાગ્યા ત્યાંથી સવારે’

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s