અક્ષરને અજવાળે

સહર્ષ નિવેદનઃ  ઇલેક્ટ્રોનિકના આ જગતમાં  મારા બીજા પુસ્તક ‘અક્ષરને અજવાળે’ એ જન્મ લીધો ebook રૂપે … મારા જન્મ દિવસે..

જીંદગીના એક નવા તબક્કે–

**********************************************************************************************************

Aksharne Ajavale: Gujarati poetry book

Authored by Mrs. Devika Rahul Dhruva
   અક્ષરને અજવાળે
List Price: $8.00
6″ x 9″ (15.24 x 22.86 cm) Black & White on Cream paper 104 pages
ISBN-13: 978-1482359121 (CreateSpace-Assigned) ISBN-10: 148235912X BISAC: Poetry / American / Asian American

Gujarati Poetry book of Devika Rahul Dhruva

Advertisements

5 thoughts on “અક્ષરને અજવાળે

  1. શબ્દોના પાલવમાં ઝિલાયેલું અક્ષરનું અજવાળુ પ્રગતિનું વધુ એક સોપાન ચઢી અને સ્વર અને સંગીતમાં ઢળે એવી શુભકામના, દેવિકા!
    નયના

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s