લીસોટો…

 

.લીસોટો.

Advertisements

3 thoughts on “લીસોટો…

 1. હંમણા જ અનુભવ થયો
  નાગણ જેવી સીમ વછુટી
  ધસી આવતી ઘરમા…
  ભીંતે ભીતે ભાર પડ્યા
  હુ ભરતભુરૂં ઉંબરમા ..
  ચાસ પડ્યા તારા ચૌટામાં
  હું અંધારા ઓઢું

  Like

 2. How did I miss this beautiful sher? I like the picture as well. It just reminded me of our neighbor’s back window on the roof of our childhood home. Wow!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s