શરણં મમ..

Advertisements

9 thoughts on “શરણં મમ..

  1. વા, ક્યા બાત હૈ ! સરસ તમને અધ્યત્મિકતામા ગુરુ કરવા પડ્શે

    Like

  2. માં સરસ્વતીની અમી કૃપા સદાય આપ અને આપની કલમ પર વરસતી રહે .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s