ઝુલ્યાં ગુલાબ..

About these ads

8 thoughts on “ઝુલ્યાં ગુલાબ..

  1. દેવિ,

    સંગ સદાય કંટક સદાય ના છે એને દરકાર.

    બહુજ સરસ.

    આભાર,

    વિનોદ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s