ખોવાઇ જવાયું.

Advertisements

5 thoughts on “ખોવાઇ જવાયું.

  1. વાંચતા વાંચતા લાગે કે જાણે મારા મનની વાત તને કેમ કરીને ખબર પડી?
    અંદર સુધી સ્પર્શી ગઈ!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s