એક મનગમતી શુભેચ્છા

        

 
                          
 જન્મદિવસની ખુબ ખુબ વધાઇ
                                         ક્ષણોની આરપાર
                             ક્ષણો અને ઘડીઓ બનાવે કલાકો
                                     કલાકો બનાવે દિવસો
                                   દિવસો બનાવે મહિનાઓ
                                    મહિનાઓ બનાવે વર્ષો !
                                આપણે સૌ જીવીએ ક્ષણોમાં
                       ભલેને ક્ષણોને જીવવું હોય……..વર્ષોમાં.
તારી દરેક ક્ષણને આરપાર જોવાની, જીવવા અને જીરવવાની શક્તિ,
         તને મળતી રહે…….તને મળતી રહે………મળતી રહે….   
 
 નયનાની સ્નેહ યાદ. 

Advertisements

One thought on “એક મનગમતી શુભેચ્છા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s