હાયકૂ

 

ઘેરે ધૂમ્મસ

સમી સાંજે મનને

સૂર્ય પ્રતીક્ષા…

Advertisements

3 thoughts on “હાયકૂ

  1. સરસ. હાલ અહીં વાદળ ઘેરાઈ રહ્યા છે અને પ્રતીક્ષા વરસાદની છે. આવું વાતાવરણ ખરેખર બેચેન કરી મૂકે એવું હોય છે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s