પળના પીંછા

feathersanddropofwater

ખુબ પકડ્યાં પણ પળના પીંછા ખરી ગયાં, 
ખરતા ખરતા યુગની ટોચે પહોંચી ગયાં.

ખુબ પકડ્યાં પણ જળના ટીપાં વહી ગયાં,
વહેતા વહેતા સાગર ઉરે ભળી ગયાં.

ખુબ પકડ્યાં પણ રાતના સપના ઉડી ગયાં,
ઉડતા ઉડતા પ્રભાતના ખોળે જંપી ગયાં.

ખુબ પકડ્યાં પણ રવિ કીરણો નમી ગયાં,
નમતા નમતા નિરવ રાતમાં શમી ગયાં.

ખુબ પકડ્યાં પણ વયના વાયરા વાઇ ગયાં,
વાતા વાતા સમયનું ગીત ગાઇ ગયાં.

Advertisements

4 thoughts on “પળના પીંછા

 1. ખુબ પકડ્યાં પણ જળના ટીપાં વહી ગયાં,
  વહેતા વહેતા સાગર ઉરે ભળી ગયાં.

  ખુબ પકડ્યાં પણ રવિ કીરણો નમી ગયાં,
  નમતા નમતા નિરવ રાતમાં શમી ગયાં.

  મઝાની મુકત ગઝલ.

  Like

 2. ખુબ પકડ્યાં પણ વયના વાયરા વાઇ ગયાં,
  વાતા વાતા સમયનું ગીત ગાઇ ગયાં.
  True.

  Like

 3. Wah Devikaben!

  I loved this title itself.

  ખુબ પકડ્યાં પણ પળના પીંછા ખરી ગયાં,
  ખરતા ખરતા યુગની ટોચે પહોંચી ગયાં.

  Beautiful!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s