ઇશ્વરની કૃતિ

 

” તૂટેલા કાચના કકડા સિતારા કદી થાતા નથી ”  ના શાયરને સલામ………

ઇશ્વરની કૃતિમાં ફેરફાર કદી થાતાં નથી,
માનવને પીંછા ને પાંખો કદી થાતા નથી. 

અંબર પર માછલાં કદી તરતા નથી,
સમંદર પર સિતારા કદી થાતા નથી.

પંખીઓને પગ અને વાચા કદી  હોતા નથી,
પ્રેમીના ભાગે વિરહના દુ:ખ કદી જાતા નથી. 

વીતેલા સમયના પાન પાછા કદી ફરતા નથી,
છૂટેલા જીભના તીર પાછા કદી વળતા નથી.

એક્મેકના મનને વાંચી કદી શકાતા નથી,
પોતાના છે જે સાચા, પારકા કદી થાતા નથી.

શાંતિના કોડ પૂરા કોઇના કદી થાતા નથી,
માત્ર સમજ વિના ક્યાંય કદી  શાતા નથી !!

Advertisements

6 thoughts on “ઇશ્વરની કૃતિ

  1. The whole poem is very nice.

    This one is excellent:

    એક્મેકના મનને વાંચી કદી શકાતા નથી,
    પોતાના છે જે સાચા, પારકા કદી થાતા નથી.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s