‘ળ’ ન હોત તો ?

ન હોત તો ગોળ ગળ્યો ન હોત,

        ને સઘળું સળવળતુ ન હોત;

ન હોત તો ફળિયે મળ્યા ન હોત,

        ને કાળજે સોળ ન હોત;

ન હોત તો માળવે મળ્યા ન હોત,

        ને મેળે મેળાવડો ન હોત;

ન હોત તો ખોળિયું હેતાળ ન હોત,

        ને વાંસળી થી વ્યાકુળ ન હોત;

ન હોત તો કાગળ ઝળક્યાં ન હોત,

        ને ઝાકળ ઝળહળ ન હોત;

ન હોત તો આંગળી ઝબોળાઇ ન હોત,

        ને જળ ખળભળ ન હોત.

5 thoughts on “‘ળ’ ન હોત તો ?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s