‘ણ’ મળે તો ?

ક ને મળે તો નાનો કણ,
ખ ને  મળે તો  માથુ ખણ…
ગ ને મળે તો પૈસા ગણ,
 
ચ ને મળે તો પંખી ચણ… 
જ ને મળે તો જન્મે જણ,
ધ ને મળે તો ટોળે ધણ…
 
પ ને મળે તો નિરાશ પણ, 
ભ ને મળે તો ચોપડી ભણ… 
મ ને મળે તો ભાર મણ, 
ર ને મળે તો તરસે રણ… 
હ ને મળે તો કોઇને ન હણ, 
ક્ષ ને મળે તો સરકે ક્ષણ….
ત્ર ને મળે તો ત્રિપુટી ત્રણ,
અગર મળે જો અક્ષર ત્રણ,
 
તો આંગણ ફાગણ કરતા કરતા…
‘ણ’ મળી એમ કરતો કામણ…..
 

Advertisements

5 thoughts on “‘ણ’ મળે તો ?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s