‘ણ’ મળે તો ?

ક ને મળે તો નાનો કણ,
ખ ને  મળે તો  માથુ ખણ…
ગ ને મળે તો પૈસા ગણ,
 
ચ ને મળે તો પંખી ચણ… 
જ ને મળે તો જન્મે જણ,
ધ ને મળે તો ટોળે ધણ…
 
પ ને મળે તો નિરાશ પણ, 
ભ ને મળે તો ચોપડી ભણ… 
મ ને મળે તો ભાર મણ, 
ર ને મળે તો તરસે રણ… 
હ ને મળે તો કોઇને ન હણ, 
ક્ષ ને મળે તો સરકે ક્ષણ….
ત્ર ને મળે તો ત્રિપુટી ત્રણ,
અગર મળે જો અક્ષર ત્રણ,
 
તો આંગણ ફાગણ કરતા કરતા…
‘ણ’ મળી એમ કરતો કામણ…..
 

Advertisements

5 thoughts on “‘ણ’ મળે તો ?

  1. “EXCELLENT” ” UNBELIVEABLE” ………IT’S DIFFICULT TO WRITE ABOUT THIS AAN NI SATHE BARKHADI ;; BAHU J SUNDAR .U HAVE DONE EXCELLENT WORK. SARAS. REALLY CONGRATES TO U.

    Like

  2. Very nice creation on some of the most diificult letters of Gujarati alphabet.
    Congratulations on your excellent imagination.
    It gives me an idea to get involved by starting a game not “antakshari’ but like”prathamakshari.” How about it, just for fun?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s