‘ણ’ મળે તો ?

‘ણ’ને કદી એકલા ન ગમે.
કોઈને  મળે તો જ ગમે!
અને એ મળે તો શું થાય?
જાણો છો ને?
******************************
‘ણ’ મળે તો ?

ક ને મળે તો નાનો કણ,
ખ ને  મળે તો  માથુ ખણ.
ગ ને મળીને  પૈસા ગણ,
ચ ને મળે તો પંખી ચણ. 
જ ને મળે તો જન્મે જણ,
ધ ને મળે તો ટોળે ધણ 
પ ને મળીને નિરાશ પણ,
 ભ ને મળે તો સાચું ભણ. 
મ ને મળે તો ભાર મણ,
ર ને મળે તો તરસે રણ.
હ ને મળી કોઇને ના હણ,
 ક્ષ ને મળે તો સરકે ક્ષણ.
ત્ર ને મળે તો ત્રિપુટી ત્રણ,
ઋ ને મળે તો માથે ઋણ.
અગર મળે જો અક્ષર ત્રણ તો…
તો
આંગણ ફાગણ, શ્રાવણની જેમ
મળી એમ કરતો કામણ,
‘ણ’ તો  હૈયા-ધારણ!!!

5 thoughts on “‘ણ’ મળે તો ?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s