‘ત’ના તારલા

તારલાના તેજે, તારલાના તેજે,
તલસે તલાવડીને તીર તું,
રણાઓ તોડતીને તાક્તી તું તારલે…..

તાલીઓના તાલે,તબલાના તાલે,
તડપે તનમન તન્મય તાલમાં,
તિમિરમાં તેજ તારું તસતસતું તારલે…..

તક્દીરના તાપે, તક્દીરના તાપે,
તાસીર તપીને તપાવતી,
તણખા તલાશના તગતગતા તારલે…..

તાંતણાના તારે, તાંતણાના તારે,
તંદ્રા તરછોડી, તનહાઇમાં,
તરસે તસ્વીર તારી તરવરતી તારલે…..

Advertisements

3 thoughts on “‘ત’ના તારલા

 1. તક્દીરના તાપે, તક્દીરના તાપે,
  તાસીર તપીને તપાવતી,
  તણખા તલાશના તગતગતા તારલે…..

  vaah…..

  khoob saras line..

  Like

 2. Taali! Sundar. You know what, except probably one verse (Takdeerna tape), it can be sung in Taaliona taale.

  Good Devikaben!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s