‘ત’ના તારલા

 

આજે છે  ‘ત’.
શું કરીશું?
ચાલો, તારલા ગણીશુ?
કે પછી
તાળી અને તબલાના તાલે ગરબા ગાઈશું?

 

‘ત’ ના તારલા

 

તાલીઓના તાલે, તબલાના તાલે,
તડપે તનમન તન્મય તાલમાં,
તિમિરમાં તેજ તારું, તસતસતું તારલે…..

તારલાના તેજે, તારલાના તેજે,
તલસે તલાવડીને તીર તું,
તરણાઓ તોડતીને, તાક્તી તું તારલે…..

તક્દીરના તાપે, તક્દીરના તાપે,
તાસીર તપીને તપાવતી,
તણખા તલાશના, તગતગતા તારલે…..

તાંતણાના તારે, તાંતણાના તારે,
તંદ્રા તરછોડી, તનહાઇમાં,
તરસે તસ્વીર તારી, તરવરતી તારલે…..

અને હવે થોડો થાક ઉતારીશું?!!

 

3 thoughts on “‘ત’ના તારલા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s