‘ઠ’ના ઠાકોરજી

 

ઠાકોરજીનો ઠાઠ  ને ઠસ્સો,

ઠેકઠેકાણે ઠરતો ઠસ્સો;

ઠગને ઠોકે ઠેસ-ઠોકરથી,

ઠાંસોઠાંસ ઠીકઠાક ઠસ્સો.

ઠંડીમાં ઠીંગુજી ઠૂઠવે;

ઠારે ઠાકોરજીનો ઠસ્સો;

ઠુમક ઠુમક ઠમરી ઠસ્સો,

ઠારી ઠાલવે ઠુમકે ઠસ્સો;

ઠાકોરજીનો ઠાઠ  ને ઠસ્સો,

ઠેકઠેકાણે ઠરતો ઠસ્સો;

 

Advertisements

9 thoughts on “‘ઠ’ના ઠાકોરજી

 1. “Thakorjee na Aashirwad thi tamaro Thumak Thumak, Thassa bharyo pravas have
  sampurna thashe evi chokkas khatri thay chhe.”
  Shubhechhao, as usual!

  Like

 2. ઠાકોરજીનો ને તમારો ઠસ્સો તો ગમ્યો.

  ઠગને ઠોકે

  આ ન સમજાયું……અને

  ઠારી ઠાલવે

  આ બંને પ્રયોગ મને સમજવા અઘરા પડયા છે.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s