“ગ”ની ગઝલ

ગોરીના  ગીતે  ગગન ગૂંજ્યું,
ગરવી ગુજરાતનું ગામડું ગાજ્યું,
 
ગૂંથેલ ગજરે,ગર્વીલી ગાથા,          
ગરબે ગવાતા,ગાંધર્વોને ગમ્યું.
 
ગૌરવર્ણાએ  ગોવૃંદનું ગોતતા,
ગોપાલ ગોવરધનને ગમ્યું.
 
ગોતી ગોતીને ગોરસનું ગાતાં,
ગઝલમાં ગુલતાન ગવૈયાને ગમ્યું.
 
ગગનાંગનાની ગર્વિષ્ઠ ગ્રીવા,
ગજગામિની ગોપીઓને ગમ્યું.
 
ગુસ્સામાં ગાગરને ગોઠવીને ગાતાં,
ગુમાનધારી ગજેન્દ્રને ગમ્યું.
 
ગોરીની ગિરા ગલીએ ગવાતા,
ગુણવાન ગુરુજનોને ગમ્યું.

Advertisements

9 thoughts on ““ગ”ની ગઝલ

  1. “KH” for Khitab and “G” for Gazal.
    Very nice Creation. I hope big Poets they are looking to
    your creation. I think this is first time I show “Barakhadi” is going
    on Poems. Keep continue. All the best.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s