એક મુક્તક

 

muktak.gif

નીંદરની  દેવી  નિત્ય  રાત્રે,

શબ્દ-આગિયા ઉડતા લાવે;

હ્ર્દય અશ્વ પર સવાર થઇ,

સવાર થતાં  તો સરકી જાયે.

 

 

Advertisements

5 thoughts on “એક મુક્તક

  1. So subtle that many people can relate to your Rachana as they have gone through the agony and so may pleasant day (should I say night) dreams! Short but beautiful. Thanks for sharing your creation.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s