તડપ

દરિયાને લાગી તરસ !

       એને મીઠા  બિંદુની તલાશ;

આભલાને લાગી ઓછપ,

      એને ધરતીના ટુકડાની આશ.

તારલાને લાગી ઝાંખપ,

       એ તો કોડિયાનો ઝંખે પ્રકાશ;

માનવીના મનને  અજંપ,

       જાણે પંખીની  પાંખની કચાશ.

Advertisements

12 thoughts on “તડપ

  1. કાશ કે જાતને જાતે જોઇ શકતા હોત! અને જોયા વગર કે જોયા પછી જાણી, સમજી શકતા હોત!

    સરસ રચના!

    Like

  2. દરેક વ્યક્તિ ને કઇક તો અધૂરુ લાગે જ …પણ બધા ને બધુ નથી મળતુ… આ સત્ય જાણ્વા છતા આપણે આ અપેક્ષા ની પાછ્ળ દૉડીએ છીએ..કે આજે મળે – કાલે મળે.. અને ના મળે એટ્લે દુ:ખી થાઇએ..!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s