નકલી સંસાર

મુક્તક :

clock.jpg

કુદરત સર્જિત સમય વીણા પર,

વર્ષો ફરે છે નખલી જાણે;

સત અસતના સાજ ઉપર,

સંસાર ફરે છે નકલી જાણે.

Advertisements

3 thoughts on “નકલી સંસાર

  1. samay is created by god and sansar is created by us , thats y we feel it as nakli…… we r waitting ….. and praying to god to help us in our sansar……….and to play vina with nakhli……….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s