પ્રકાશિત પુસ્તકો

૧. શબ્દોને પાલવડે — કાવ્યસંગ્રહ–સંવાદ પ્રકાશ-૨૦૦૯

https://www.amazon.com/Shabdone-Palavade-Gujarati-poem-collection/dp/1484196074

પ્રથમ કાવ્ય સંગ્રહ

૨.અક્ષરને અજવાળે– કાવ્યસંગ્રહ–ઈબૂક–૨૦૧૩

https://www.amazon.com/Aksharne-Ajavale-Gujarati-poetry-book/dp/148235912X

બીજો કાવ્યસંગ્રહ

૩. ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતાના ઈતિહાસની ઝલક–ઈબૂક-૨૦૧૫

https://www.amazon.com/Gujarati-Sahitya-Sarita-Houston-Itihasani/dp/1515204138/

૪. Glimpses into a Legacy of Dhruva family-Ebook in English- 2016

https://www.amazon.com/Glimpses-Into-Legacy-Dhruva-Family/dp/1539655407

ઈંગ્લીશ પુસ્તક

 

5. Maa- Banker Family–Ebook in English-2017

https://www.amazon.com/Maa-Memory-Devika-R-Dhruva/dp/1544762879/

 

૬. કલમને કરતાલે-કાવ્યસંગ્રહ- ગૂર્જર પ્રકાશન-૨૦૧૭

http://www.bookpratha.com/book/Kalamne-Kartale-Gujarati-Book/137066

My Third Book

 

૭. આથમણી કોરનો ઉજાસ- (પત્રશ્રેણી)published on 11/11/2017

પ્રકાશક- પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, ૧૦૨ નંદન કૉમ્પ્લેક્સ, નટરાજ સિનેમા રેલવે ક્રોસીંગ સામે, મીઠાખળી ગામ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૬.