પ્રકાશિત પુસ્તકો

૧. શબ્દોને પાલવડે — કાવ્યસંગ્રહ–સંવાદ પ્રકાશ-૨૦૦૯

https://www.amazon.com/Shabdone-Palavade-Gujarati-poem-collection/dp/1484196074

૨.અક્ષરને અજવાળે– કાવ્યસંગ્રહ–ઈબૂક–૨૦૧૩

https://www.amazon.com/Aksharne-Ajavale-Gujarati-poetry-book/dp/148235912X

૩. ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતાના ઈતિહાસની ઝલક–ઈબૂક-૨૦૧૫

https://www.amazon.com/Gujarati-Sahitya-Sarita-Houston-Itihasani/dp/1515204138/

૪. Glimpses into a Legacy of Dhruva family-Ebook in English- 2016

https://www.amazon.com/Glimpses-Into-Legacy-Dhruva-Family/dp/1539655407

5. Maa- Banker Family–Ebook in English-2017

https://www.amazon.com/Maa-Memory-Devika-R-Dhruva/dp/1544762879/

 

૬. કલમને કરતાલે-કાવ્યસંગ્રહ- ગૂર્જર પ્રકાશન-૨૦૧૭

 

 

૭. આથમણી કોરનો ઉજાસ- (પત્રશ્રેણી)Under process
by–બળવંત જાની-(ડાયસ્પોરા ડાયરેક્ટર)- ૨૦૧૭